Privacy Policy

 

Toerclub Gennep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Toerclub Gennep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor       deze   zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Toerclub Gennep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Indeling Privacy Policy:

 1. Verwerking van persoonsgegevens van leden en/of vrijwilligers
 2. Verwerking sponsorgegevens
 3. Verwerking persoonsgegevens vrijwilligers           
 4. Verstrekking aan derden
 5. Binnen de EU, Minderjarige en bewaartermijn
 6. Beveiliging
 7. Rechten omtrent uw gegevens
 8. Klachten, vragen en contactgegevens

 

1. Verwerking van persoonsgegevens van leden en/of vrijwilligers

Persoonsgegevens van leden door Toerclub Gennep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • De ledenadministratie;
 •  De aanmelding van de lidmaatschapsgegevens richting NTFU;
 • De inning van de contributie;
 • Informatieverstrekking van onze toerclub aan de leden.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aangegane en ondertekende formulier waarin u aangeeft lid te worden van onze toerclub;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • (bij jonger dan 16 jaar): contactgegevens van de ouders.


Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 5 jaar.

Leden hebben te allen tijde het recht om inzage te krijgen in de gegevens van hem en/of haar, en men kan bij beëindiging van het lidmaatschap een verzoek indienen om de gegevens eerder te verwijderen dan de genoemde periode van 5 jaar. 

2. Verwerking van sponsorgegevens

Sponsorgegevens worden door Toerclub Gennep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het versturen van de sponsorcontracten;
 • Het versturen van de facturen t.b.v. de sponsoring;
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aangegane sponsorcontract


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon gegevens (Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam)
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Overeengekomen sponsorafspraken.


Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als sponsor, en na afloop maximaal 5 jaar tenzij sponsor aangeeft dat zij graag willen dat gegevens eerder vernietig worden. 

3. Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Toerclub Gennep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • De uitbetaling van declaraties in het kader van de vrijwilligersvergoedingen;


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De ingediende en goedgekeurde declaratie.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Bankgegevens.


Uw persoonsgegevens worden door Toerclub Gennep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat de financiële administratie wordt bewaard, dus voor maximaal 5 jaar.       

4. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

 • De ledengegevens worden doorgegeven aan de NTFU t.b.v. ledenadministratie en publicatie tijdens inschrijven bij deelneming aan een sportevenement;
 • Foto’s worden alleen gepubliceerd op onze website of verstrekt aan derden ( bijvoorbeeld pers) indien hiervoor toestemming is verleend.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

5. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Toerclub Gennep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

6. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Toerclub Gennep van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Hiervoor hebben zij een geheimhoudingsverklaring ondertekent en zijn zij in het bezit van een VOG;
 • Wij zorgen ervoor dat onze computers die de gegevens verwerken altijd voorzien zijn van de laatste beveiligingsupdates, virusscanner e.d.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.-           

7. Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
 Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

8. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via onze privacy medewerker ([email protected]), 
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Toerclub Gennep

[email protected]